Mời bạn trải nghiệm giao diện mới

Quy chế sử dụng dịch vụ

Phần chung

I. Mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi

Chào mừng bạn đến với CÔNG TY CỔ PHẦN GALAXY PLAY, là một công ty được thành lập hợp lệ và hoạt động theo pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, có Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Số 0106539659.

Các từ/cụm từ "GP", "GALAXY PLAY", "chúng tôi" và "của chúng tôi" có nghĩa là CÔNG TY CỔ PHẦN GALAXY PLAY và các công ty con, công ty liên kết, hoặc bất kỳ công ty nào trong nhóm sở hữu hoặc được sở hữu bởi các cổ đông của CÔNG TY CỔ PHẦN GALAXY PLAY.

Bạn đang đọc các Điều khoản dịch vụ chung của chúng tôi (“Điều Khoản” hay "Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ") mà chúng điều chỉnh mối quan hệ và được xem như là thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi, và quy định các điều khoản đối với việc bạn truy cập và sử dụng dịch vụ, ứng dụng, sản phẩm và nội dung có liên quan của chúng tôi (gọi chung là “Dịch Vụ”).

Cho mục đích của các Điều Khoản này, thuật ngữ “bạn” và “của bạn” có nghĩa là bạn với tư cách là người dùng Dịch Vụ. Xin lưu ý một từ ngữ có thể được viết hoa hoặc viết thường nêu trong Điều Khoản này sẽ được hiểu như nhau.

II. Chấp thuận điều khoản

Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã thiết lập một hợp đồng ràng buộc với chúng tôi, rằng bạn chấp thuận các Điều Khoản này và đồng ý tuân thủ các Điều Khoản. Việc bạn truy cập và sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi cũng phải tuân thủ theo các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng Dịch vụ của chúng tôi, mà các điều khoản của các chính sách đó có thể được tìm thấy trực tiếp trên trang của chúng tôi, trên cửa hàng ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn, và được kết hợp trong Điều Khoản này bằng việc dẫn chiếu.

Nếu bạn đang truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ trên danh nghĩa của một cơ sở kinh doanh hoặc tổ chức, hoặc trên cơ sở thay mặt cho người thân trong gia đình bạn, thì (a) thuật ngữ “bạn” và “của bạn” bao gồm cả bạn và cơ sở kinh doanh hoặc tổ chức đó/người được đại diện, (b) bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn là người đại diện có thẩm quyền của cơ sở kinh doanh hoặc người được đại diện hoặc tổ chức đó có thẩm quyền để ràng buộc thực thể đó với các Điều Khoản này, và bạn đồng ý với các Điều Khoản này trên danh nghĩa của cơ sở kinh doanh hoặc tổ chức hoặc người được đại diện này, và (c) cơ sở kinh doanh hoặc tổ chức hoặc người được đại diện của bạn cũng chịu trách nhiệm về mặt pháp lý cho việc bạn truy cập và sử dụng Dịch Vụ cũng như việc truy cập và sử dụng tài khoản của bạn bởi các bên khác mà liên kết với người được đại diện, cơ sở kinh doanh hoặc tổ chức của bạn, bao gồm bất kỳ nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu nào.

Bạn phải đăng ký một phương thức thanh toán hợp lệ và phù hợp với thiết bị hoặc nền tảng mà bạn đang sử dụng (“Phương Thức Thanh Toán”). Bạn đồng ý cho phép chúng tôi thu tiền sử dụng Dịch vụ thông qua Phương Thức Thanh Toán đã đăng ký. Việc thanh toán Phí Dịch vụ sẽ được thực hiện tự động cho một số Phương Thức Thanh Toán theo chính sách của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng tùy thuộc vào thiết bị và/hoặc nền tảng được sử dụng để truy cập Dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu các Phương Thức Thanh Toán khác nhau.

Bạn cũng đồng ý rằng chúng tôi có thể ủy quyền cho một/một số đối tác khác tùy theo sự lựa chọn của chúng tôi thực hiện việc thu Phí Dịch vụ từ bạn. Bạn đồng ý cho phép chúng tôi cung cấp cho các đối tác này các thông tin cần thiết về tài khoản và việc sử dụng Dịch vụ của bạn để phục vụ việc các đối tác này thay mặt chúng tôi thu Phí Dịch vụ từ bạn, bao gồm cả các thông tin và số điện thoại của bạn nhằm mục tiêu thanh toán Phí Dịch vụ.

Bạn có thể chấp thuận Điều Khoản bằng việc truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ. Bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi sẽ xử lý việc bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ như là sự chấp thuận Điều Khoản kể từ thời điểm bạn truy cập và sử dụng Dịch Vụ đó.

Bạn nên in ra hoặc lưu về một bản sao của riêng bạn đối với Điều Khoản này cho mục đích lưu trữ.

III. Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều Khoản này theo từng thời điểm để phản ánh những thay đổi về điều kiện thị trường ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi, thay đổi công nghệ, thay đổi phương thức thanh toán, thay đổi luật pháp và các yêu cầu pháp lý liên quan và thay đổi khả năng của hệ thống.

Bạn sẽ phải tuân theo các chính sách và Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ có hiệu lực tại thời điểm bạn sử dụng Dịch Vụ từ Chúng Tôi, trừ khi phải thay đổi chính sách hoặc các điều khoản này theo luật pháp hoặc cơ quan chính phủ (trong trường hợp đó sẽ áp dụng tại thời điểm bạn đăng ký sử dụng Dịch vụ trước đó) hoặc nếu chúng tôi thông báo cho bạn biết về thay đổi đối với các chính sách hoặc các điều khoản này trước khi chúng tôi gửi Sản phẩm (trong trường hợp đó chúng tôi có quyền cho rằng bạn đã chấp nhận thay đổi các điều khoản, trừ khi bạn thông báo cho chúng tôi trái ngược trong vòng mười bốn ngày kể từ ngày nhận được các Sản phẩm).

IV. Quyền và trách nhiệm của chúng tôi

4.1. Chúng Tôi Có Gì?

Chúng tôi cung cấp nhiều Dịch vụ hữu ích tới Bạn chịu sự điều chỉnh của các điều khoản này và các điều khoản Dịch vụ tương ứng với đăng ký và thanh toán của bạn, có thể bao gồm: các dịch vụ xem phim, xem chương trình theo yêu cầu có trả tiền.

Phạm vi cung cấp Dịch vụ: Bạn có thể truy cập từ bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào để sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, bạn đồng ý rằng chất lượng Dịch vụ và Nội dung có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như vị trí, chất lượng băng thông, tốc độ kết nối internet cũng như cấu hình của thiết bị của bạn, và chúng sẽ không cam đoan trong mọi trường hợp nếu chất lượng Dịch vụ và Nội dung trên thực tế bị ảnh hưởng bởi các yếu tố này. Bạn hiểu và chấp thuận rằng Dịch vụ và Nội dung xem phim hay chương trình theo yêu cầu có trả tiền có thể không sử dụng được và/hoặc không hoạt động được trên một số thiết bị không tương thích.

4.2.Cập Nhật

Chúng tôi liên tục phát triển các công nghệ và tính năng mới để cải thiện các Dịch vụ của chúng tôi. Trong quá trình không ngừng cải tiến này, đôi khi, chúng tôi sẽ bổ sung hoặc loại bỏ các tính năng và chức năng, tăng hoặc giảm các giới hạn áp dụng cho các Dịch vụ, và bắt đầu cung cấp Dịch vụ mới hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ cũ. Khi một Dịch vụ nào đó cần có hoặc chứa phần mềm có thể tải xuống, thì trong một số trường hợp, phần mềm đó có thể tự động cập nhật trên thiết bị của bạn ngay khi có một phiên bản hoặc tính năng mới. Một số Dịch vụ cho phép bạn điều chỉnh các chế độ tự động cập nhật, và có thể dẫn đến gián đoạn trong một khoảng thời gian.

Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng có ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi, hoặc nếu chúng tôi ngừng cung cấp một Dịch vụ, thì chúng tôi sẽ cố gắng thông báo trước cho bạn trong khoảng thời gian hợp lý, ngoại trừ trong trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như khi chúng tôi cần ngăn chặn hành vi sử dụng sai trái, đáp ứng các yêu cầu pháp lý, hoặc giải quyết các vấn đề về bảo mật và khả năng hoạt động.

4.3.Tính Năng

Chúng tôi có quyền, nhưng không bắt buộc, để giới hạn tính khả dụng của Dịch vụ, hoặc các sản phẩm, Dịch vụ được cung cấp thông qua Dịch vụ, cho bất kỳ người nào, khu vực địa lý, phạm vi pháp lý nào căn cứ theo quy định pháp luật áp dụng cho khu vực địa lý có liên quan. Chúng tôi có thể thực hiện quyền này trong từng trường hợp cụ thể.

Việc vi phạm bất kỳ nội dung nào của Điều khoản này được xác định theo quyết định riêng của Chúng tôi, có thể dẫn đến Việc chấm dứt ngay lập tức quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ. không giới hạn bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác mà Chúng tôi có, Chúng tôi có thể đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ nếu Chúng tôi nghi ngờ rằng bạn đã tham gia vào hoạt động gian lận liên quan đến Dịch vụ.

Chúng tôi có thể xóa mà không cần thông báo bất kỳ nội dung hoặc Nhận xét của bạn mà Chúng tôi xác định là bất hợp pháp theo quyết định riêng của Chúng tôi cho rằng hành vi đó là hành vi xúc phạm, đe họa, bôi nhọ, phỉ báng, khiêu dâm, tục tĩu, phản cảm, vi phạm tài sản trí tuệ của Chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

Chúng tôi có quyền đơn phương chấm dứt Dịch vụ, quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, quyền trình gửi và thông báo đến cơ quan chức năng, quyền khởi tố, khiếu nại theo quy định pháp luật, khi Chúng tôi xác định được người dùng có hành vi xúc phạm, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, khiêu dâm, tục tĩu, phản cảm, vi phạm tài sản trí tuệ của Chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

4.4. Sở hữu trí tuệ

Tất cả các nhãn hiệu, logo, và tất cả các tài sản thể hiện dưới dạng quyền tài sản bao gồm nhưng không giới hạn quyền sở hữu trí tuệ và các quyền liên quan khác thuộc bất kỳ loại nào (cho dù đã được đăng ký hay chưa), và tất cả các nội dung thông tin, thiết kế, tài liệu, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, phần mềm tích hợp, mã nguồn và phần mềm cơ bản liên quan đến chúng tôi (gọi chung là “Quyền Sở Hữu Trí Tuệ”) là tài sản và luôn luôn là tài sản của chúng tôi và các tổ chức/đại lý khác được ủy quyền bởi chúng tôi (nếu có). Tất cả các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ được bảo hộ bởi Quy Định Pháp Luật về bản quyền và các công ước quốc tế. Tất cả các quyền đều được bảo lưu. Ngoại trừ được cho phép rõ ràng trong những Điều Khoản này, Bạn không được sử dụng, biên tập, công bố, mô phỏng, dịch, thực hiện các sản phẩm phái sinh từ, phân phát hoặc bằng cách khác sử dụng, tái sử dụng, sao chép, sửa đổi, hoặc công bố Quyền Sở Hữu Trí Tuệ theo bất kỳ cách thức nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi. Bạn không được trợ giúp hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng Quyền Sở Hữu Trí Tuệ theo bất kỳ cách thức nào mà cấu thành một vi phạm về sở hữu trí tuệ và/hoặc đối với các quyền liên quan khác của chúng tôi.

V. Quyền, Trách Nhiệm, Chấp Thuận Của Bạn

5.1. Bạn Có Thể Dùng Dịch Vụ Như Thế Nào?

Bạn được quyền tự do lựa chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi theo nhu cầu và điều kiện thực tế của mình. Việc bạn lựa chọn truy cập và sử dụng một loại hình Dịch Vụ cụ thể của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn chấp thuận và đồng ý các quyền và nghĩa vụ được nêu trong các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng loại hình Dịch vụ của chúng tôi, mà các điều khoản của các chính sách đó có thể được tìm thấy trực tiếp trên trang của chúng tôi, trên cửa hàng ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn, và được kết hợp trong Điều Khoản này bằng việc dẫn chiếu. Tùy từng thời điểm và tùy từng loại Dịch vụ, bạn có thể được miễn, giảm Phí Dịch vụ theo các chương trình khuyến mại hoặc dùng thử Dịch vụ có thời hạn do chúng tôi và các đối tác thực hiện. Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng sau khi kết thúc thời hạn khuyến mãi hoặc dùng thử nói trên, việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ và sẽ tạo thành một giao dịch không hoàn lại, và chúng tôi có quyền thu Phí Dịch vụ từ bạn tính từ thời điểm kết thúc chương trình khuyến mãi/dùng thử trở đi. Bạn đồng ý cho phép chúng tôi thu tiền sử dụng Dịch vụ thông qua Phương Thức Thanh Toán đã đăng ký.

5.2. Tài Khoản

Dịch vụ của chúng tôi yêu cầu bạn phải có Tài khoản thì Dịch vụ mới có thể hoạt động. Ví dụ: Để truy cập vào Dịch vụ được cung cấp trên nền tảng trực tuyến, bạn cần tạo Tài khoản trên trang của chúng tôi để có một địa chỉ gửi và nhận thông báo qua số điện thoại hoặc email hoặc bất kỳ phương thức liên lạc nào mà bạn đăng ký với chúng tôi.

Chúng tôi khuyến khích bạn đăng ký và kê khai đầy đủ các thông tin cá nhân khi thực hiện tạo tài khoản trên trang của chúng tôi. Một số trường hợp, chúng tôi cũng có quyền yêu cầu bạn bổ sung các giấy tờ, bằng chứng và các thông tin khác để xác nhận tài khoản nhằm mục đích hiểu rõ người dùng.

Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi việc bạn làm thông qua Tài khoản của mình, bao gồm cả việc thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo mật Tài khoản và các thông tin, dữ liệu có liên quan của bạn.

5.3. Bạn, Đại Diện Của Bạn, Người Mà Bạn Đại Diện

Nếu bạn là người chưa thành niên, bạn có thể đăng ký Tài khoản thông qua phụ huynh/người giám hộ. Nhiều phụ huynh/người giám hộ có thể đăng ký Tài khoản thay mặt cho người chưa thành niên trong gia đình. Để người chưa thành niên có thể sử dụng Dịch vụ của chúng tôi:

 • Bố và/hoặc mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên đó phải đồng ý với các điều khoản này;
 • Bố và/hoặc mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên đó phải kiểm soát việc sử dụng Dịch vụ phù hợp với lứa tuổi của người chưa thành niên đó.

5.4. Thông Báo Về Chính Sách

Để cung cấp các Dịch vụ cho bạn, đôi khi, chúng tôi sẽ gửi cho bạn các thông báo về Dịch vụ và những thông tin khác qua số điện thoại bạn đã đăng ký. Thông qua việc xác thực bằng mã OTP được gửi đến số điện thoại của bạn, bạn cũng được xem là đã thực hiện phản hồi đối với các thông báo của chúng tôi.

Nếu bạn cung cấp ý kiến phản hồi cho chúng tôi, chẳng hạn như ý kiến đề xuất nhằm cải thiện các Dịch vụ của chúng tôi, thì chúng tôi có thể hành động dựa trên ý kiến phản hồi của bạn mà không phải chịu nghĩa vụ nào với bạn.

VI. Nội dung trong các Dịch vụ của chúng tôi

Giữa bạn và chúng tôi, tất cả nội dung trong Dịch vụ của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn: phần mềm, hình ảnh, văn bản, biểu đồ, minh họa, biểu tượng, sáng chế, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bản quyền, ảnh, âm thanh, video, nhạc và “nhìn và cảm nhận” của Dịch Vụ (“Nội dung”) được sở hữu hoặc được bên thứ ba cấp phép cho chúng tôi sử dụng. Việc sử dụng Nội Dung của chúng tôi hoặc các tài liệu trên Dịch Vụ cho bất kỳ mục đích nào mà không được cho phép của chúng tôi đều bị nghiêm cấm một cách nghiêm ngặt. Các nội dung đó không thể được tải xuống, sao chép, nhân bản, phân phối, truyền đưa, phát sóng, hiển thị, bán, cấp phép sử dụng, sửa đổi, trưng bày, trình diễn, xuất bản, tạo sản phẩm phái sinh hoặc khai thác theo cách khác cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi hoặc các bên cấp phép của chúng tôi, nếu có. Chúng tôi và các bên cấp phép của chúng tôi bảo lưu tất cả quyền mà không được cấp một cách rõ ràng trong hoặc liên quan tới Nội dung.

Bạn cũng cam kết không dịch ngược, đảo ngược hoặc tháo rời bất kỳ phần mềm hoặc sản phẩm hoặc quy trình nào được cung cấp thông qua Dịch vụ của chúng tôi; không chèn thêm bất kỳ mã hoặc sản phẩm hay chỉnh sửa Nội dung hoặc phần mềm được cung cấp thông qua Dịch vụ của chúng tôi; và không sử dụng bất kỳ biện pháp khai thác, thu thập hoặc phân tách dữ liệu nào từ Dịch vụ của chúng tôi.

Tùy thuộc vào các Điều khoản, bạn tại đây được cấp phép không độc quyền, có giới hạn, không thể chuyển giao, không thể cấp phép thứ cấp, có thể hủy ngang trên phạm vi toàn thế giới để truy cập và sử dụng Dịch vụ. chúng tôi bảo lưu tất cả quyền trong Dịch Vụ và Nội Dung của chúng tôi, mà không được cấp một cách rõ ràng theo Điều Khoản này. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể chấm dứt việc cấp phép này tại bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do gì.

CHÚNG TÔI KHÔNG CẤP BẤT KỲ QUYỀN NÀO LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG MÀ ĐƯỢC CUNG CẤP TỪ HOẶC THÔNG QUA DỊCH VỤ.

VII. Chính sách về Dữ liệu

7.1. Bạn Cần Biết Chúng Tôi Thu Thập Gì

Chúng tôi thu thập thông tin để cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho tất cả người dùng của mình. Thông tin thu thập và cách thông tin đó được sử dụng tùy thuộc vào cách bạn tương tác và gửi thông tin đến chúng tôi.

Khi bạn đã đăng nhập, chúng tôi cũng thu thập cả thông tin mà chúng tôi lưu trữ cùng với Tài khoản của bạn. Chúng tôi xem những thông tin này là thông tin cá nhân.

7.2. Chúng Tôi Dùng Dữ Liệu Để Phát Triển Dịch Vụ Tốt Hơn

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được từ tất cả các dịch vụ của mình cho những mục đích sau:

7.2.1. Cung cấp dịch vụ

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp các dịch vụ của Chúng tôi đến bạn.

7.2.2. Duy trì và cải thiện dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn để đảm bảo các dịch vụ của chúng tôi hoạt động như dự tính, chẳng hạn như theo dõi tình trạng ngừng hoạt động hoặc khắc phục các sự cố mà bạn báo cáo cho chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi còn dùng thông tin của bạn để cải tiến các dịch vụ của mình.

7.2.3. Phát triển các dịch vụ mới

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được trong các dịch vụ hiện có để giúp phát triển những dịch vụ mới.

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để tùy chỉnh các dịch vụ của chúng tôi cho bạn, bao gồm cả việc cung cấp các nội dung đề xuất.

7.2.4. Đo lường hiệu quả

Chúng tôi dùng dữ liệu để phân tích và đo lường nhằm hiểu rõ cách các dịch vụ của chúng tôi được sử dụng.

7.2.5. Liên lạc với bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được, chẳng hạn như địa chỉ email, số điện thoại của bạn, để tương tác trực tiếp với bạn.

7.2.6. Bảo vệ chúng tôi, người dùng của chúng tôi và mọi người nói chung

Chúng tôi sử dụng thông tin để giúp cải thiện độ an toàn và tin cậy cho các dịch vụ của mình. Điều này bao gồm việc phát hiện, ngăn chặn và ứng phó với hành vi gian lận, lạm dụng, các rủi ro về bảo mật và vấn đề kỹ thuật có thể gây hại cho chúng tôi, người dùng của chúng tôi hoặc mọi người nói chung.

Chúng tôi có thể kết hợp thông tin thu thập được trong các dịch vụ của mình và trên các thiết bị của bạn cho những mục đích mô tả ở trên.

Bạn đồng ý rằng khi sử dụng Dịch Vụ, bạn cũng đồng thời cho phép chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích được đề cập và có thể không được đề cập đến trong Chính sách bảo mật này.

7.3. Bạn Có Các Lựa Chọn về Cách Thức và Loại Thông Tin Mà Bạn Cho Phép Chúng Tôi Sử Dụng

7.3.1. Quản lý, xem lại và cập nhật thông tin của bạn

Khi đã đăng nhập, bạn luôn có thể xem lại và cập nhật thông tin bằng cách truy cập vào các dịch vụ bạn sử dụng.

7.3.2. Xuất, loại bỏ và xóa thông tin của bạn

Bạn có thể xuất một bản sao nội dung trong Tài khoản của mình nếu muốn sao lưu.

Để xóa thông tin của mình, bạn có thể:

 • Xóa nội dung của bạn khỏi các dịch vụ cụ thể của chúng tôi;
 • Tìm kiếm, sau đó xóa các nội dung cụ thể khỏi tài khoản của bạn;
 • Xóa các Dịch vụ cụ thể của chúng tôi, bao gồm cả thông tin của bạn liên kết với các Dịch vụ đó;
 • Xóa toàn bộ Tài khoản của bạn.

Lưu ý: Việc xóa dữ liệu sẽ không áp dụng khi có đề nghị của Bạn trong các trường hợp:

 • Pháp luật quy định không cho phép xóa dữ liệu hoặc buộc chúng tôi phải lưu trữ một phần dữ liệu của bạn, bao gồm các thông tin để nhằm mục tiêu đối soát hoặc nhằm mục tiêu báo cáo;
 • Dữ liệu cá nhân được xử lý bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền với mục đích phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật;
 • Dữ liệu cá nhân đã được công khai theo quy định của pháp luật;
 • Dữ liệu cá nhân được xử lý nhằm phục vụ yêu cầu pháp lý, nghiên cứu khoa học, thống kê theo quy định của pháp luật;
 • Trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật;
 • Ứng phó với tình huống khẩn cấp đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn của chủ thể dữ liệu hoặc cá nhân khác.

7.4. Chúng Tôi Cũng Cần Giữ Lại Thông Tin Của Bạn Cho Mục Đích Lưu Trữ

Chúng tôi giữ lại dữ liệu mà chúng tôi thu thập trong nhiều khoảng thời gian khác nhau tùy thuộc vào bản chất của dữ liệu, cách chúng tôi sử dụng dữ liệu và cách bạn thiết lập các tùy chọn cài đặt:

 • Một số dữ liệu bạn có thể xoá bất cứ khi nào bạn muốn, chẳng hạn như thông tin cá nhân hoặc nội dung bạn tạo hoặc tải lên, như ảnh và tài liệu. Bạn cũng có thể xoá thông tin hoạt động đã lưu trong tài khoản của mình hoặc chọn tự động xoá sau một khoảng thời gian nhất định. Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu này trong Tài khoản của bạn cho đến khi bạn xoá hoặc chọn tự động xoá dữ liệu đó.
 • Chúng tôi lưu giữ một số dữ liệu cho đến khi bạn xóa Tài khoản của bạn, chẳng hạn như thông tin về tần suất bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.
 • Chúng tôi giữ lại một số dữ liệu trong khoảng thời gian dài khi cần thiết để phục vụ các mục đích pháp lý hoặc kinh doanh hợp pháp, Ví dụ: để bảo mật, ngăn chặn hành vi lừa đảo và lạm dụng hoặc lưu giữ sổ sách tài chính.
 • Khi bạn xóa dữ liệu, chúng tôi tuân theo một quy trình xóa để đảm bảo loại bỏ hoàn toàn dữ liệu của bạn khỏi các máy chủ của chúng tôi một cách an toàn, hoặc chỉ giữ lại dữ liệu dưới dạng ẩn danh. Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng các dịch vụ của mình sẽ bảo vệ thông tin trước hành vi xóa do vô tình hay cố ý. Do vậy, có thể có độ trễ giữa thời điểm bạn xóa nội dung nào đó và thời điểm các bản sao của nội dung này được xóa khỏi các hệ thống đang hoạt động và sao lưu của chúng tôi.

7.5. Và Chuyển Thông Tin Của Bạn Đi Để Phân Tích

Thông tin của bạn có thể được xử lý trên các máy chủ đặt ở bên ngoài quốc gia bạn sinh sống. Luật bảo vệ dữ liệu khác nhau giữa các quốc gia, trong đó một số luật cung cấp mức độ bảo vệ cao hơn so với các luật khác. Bất kể thông tin của bạn được xử lý ở đâu, chúng tôi đều áp dụng cùng biện pháp bảo vệ mô tả trong chính sách này. Chúng tôi cũng tuân thủ một số khung pháp lý nhất định liên quan đến việc truyền dữ liệu.

Khi nhận được khiếu nại chính thức bằng văn bản, chúng tôi sẽ phản hồi bằng cách liên hệ với người đưa ra khiếu nại này. Chúng tôi hợp tác với các cơ quan quản lý thích hợp, bao gồm cả các cơ quan bảo vệ dữ liệu, để giải quyết bất kỳ khiếu nại nào về việc truyền dữ liệu của bạn mà chúng tôi không thể giải quyết trực tiếp với bạn.

7.6. Và Đây Là Cách Chúng Tôi Bảo Mật

Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều được tích hợp các tính năng bảo mật và luôn mã hóa dữ liệu và liên tục bảo vệ thông tin của bạn. Thông tin chi tiết chúng tôi có được từ việc duy trì các dịch vụ giúp chúng tôi phát hiện và tự động chặn các mối đe dọa về bảo mật để chúng không bao giờ tiếp cận được đến bạn. Nếu phát hiện thấy điều gì đó có khả năng gây rủi ro mà chúng tôi cho là bạn nên biết, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và hướng dẫn bạn thực hiện các bước để được bảo vệ tốt hơn.

Chúng tôi nỗ lực bảo vệ bạn và chúng tôi khỏi hành vi truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin chúng tôi nắm giữ, bao gồm:

 • Chúng tôi sử dụng biện pháp mã hóa để bảo mật dữ liệu của bạn;
 • Chúng tôi xem xét các cách thức xử lý, lưu trữ và thu thập thông tin, bao gồm cả các biện pháp bảo mật vật lý, để ngăn hành vi truy cập trái phép vào các hệ thống của mình
 • Chúng tôi chỉ cho phép các nhân viên, nhà thầu và người đại diện của chúng tôi truy cập vào thông tin cá nhân, họ là những người cần thông tin đó để xử lý thông tin. Bất cứ ai có quyền truy cập này đều phải thực hiện các nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt theo hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ không tuân theo các nghĩa vụ đó.

VIII. Kết thúc Dịch vụ

8.1. Bạn muốn hoàn?

Áp dụng chính sách hoàn trả theo từng Dịch vụ cụ thể của chúng tôi

8.2. Bạn muốn huỷ?

Áp dụng chính sách hủy theo từng Dịch vụ cụ thể của chúng tôi

8.3. Bạn có vấn đề về thanh toán?

Trong trường hợp chúng tôi hoặc đơn vị chúng tôi ủy quyền không thể thu Phí Dịch vụ từ bạn hoặc bị yêu cầu hoàn lại phí dịch vụ đã thanh toán dưới bất kỳ hình thức nào hoặc trong trường hợp bạn vi phạm Điều Khoản này, chúng tôi có thể tạm ngưng việc cung cấp Dịch vụ cho đến khi bạn có phương án khắc phục mà chúng tôi cho là hợp lý.

8.4. Chấm Dứt và Xoá Tài Khoản

Các Điều khoản này có hiệu lực trừ khi và cho đến khi bị chấm dứt bởi bạn hoặc bởi chúng tôi.

 • Nếu bạn muốn chấm dứt thỏa thuận pháp lý của bạn với chúng tôi, bạn có thể làm thế bằng cách (a) thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào và (b) đóng các tài khoản của bạn đối với tất cả các Dịch vụ mà bạn sử dụng, khi chúng tôi đã làm cho tùy chọn này sẵn có cho bạn. Thông báo của bạn nên được gửi bằng văn bản đến địa chỉ của chúng tôi;
 • Chúng tôi có thể vào bất cứ lúc nào, chấm dứt thỏa thuận pháp lý của mình với bạn bằng cách gửi tin nhắn thông báo đến bạn nếu:
  • (i) Bạn đã vi phạm hoặc chúng tôi nghi ngờ rằng bạn đã không tuân thủ bất kỳ điều khoản hoặc quy định nào của Điều khoản này, chúng tôi cũng có thể chấm dứt Điều khoản này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo và do đó có thể từ chối cho phép bạn truy cập vào Dịch vụ, Tài khoản của bạn hoặc bất kỳ phần nào trong đó.
  • (ii) Khi các Điều khoản này chấm dứt, các nghĩa vụ (bao gồm nghĩa vụ thanh toán, nếu có) và các khoản nợ phát sinh trước ngày chấm dứt Dịch vụ sẽ vẫn tồn tại sau khi chấm dứt các Điều khoản này cho tất cả các mục đích. Tất cả các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý mà bạn và chúng tôi đã được hưởng lợi, phải chịu (hoặc đã tích lũy theo thời gian trong lúc các Điều khoản còn hiệu lực) hoặc được nói rõ là tiếp tục vô hạn định, sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự chấm dứt này, và các điều khoản của Mục XI sẽ tiếp tục áp dụng cho các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm như vậy một cách vô hạn định.

Trường hợp bạn đăng ký và/hoặc thanh toán phí Dịch vụ thông qua bên thứ ba khác (bao gồm nhưng không giới hạn các nhà mạng viễn thông, cổng thanh toán Apple Store, Google Play hay bất kỳ phương thức nào), bạn cần liên hệ các bên thứ ba này để chấm dứt việc đăng ký, gia hạn và thanh toán phí Dịch vụ trong Tài khoản đã xóa. Để làm rõ, chúng tôi không có nghĩa vụ (i) hoàn trả cho bạn số tiền mà chúng tôi nhận được thông qua bên thứ ba nêu trên, và (ii) giải quyết các vấn đề liên quan đến giao dịch giữa bạn và bên thứ ba nêu trên.

8.5. Quyền Từ Bỏ

Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các Điều khoản này sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Các Điều khoản này và bất kỳ chính sách hoặc quy tắc hoạt động nào được tích hợp trong các Điều khoản này hoặc được chúng tôi đăng tải liên quan đến Dịch vụ cấu thành toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết giữa bạn và chúng tôi, đồng thời chi phối việc bạn sử dụng Dịch vụ, thay thế mọi thỏa thuận, trao đổi và đề xuất trước đây hoặc cùng thời điểm, cho dù bằng miệng hay bằng văn bản, giữa bạn và chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ phiên bản trước nào của Điều khoản). Bạn hiểu và chấp thuận rằng bất cứ khiếu nại, tranh chấp nào liên quan đến Dịch vụ trong Tài khoản đã xoá và các vấn đề khác đều không được giải quyết sau ngày xóa Tài khoản. Và sau ngày xoá tài khoản, bạn vẫn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động của đã thực hiện liên quan đến Tài khoản đã xóa.

8.6. Sự Kiện Ngoài Tầm Kiểm Soát

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào trong việc thực hiện hoặc trì hoãn việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo Điều khoản này gây ra bởi các sự kiện nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của chúng tôi (Sự kiện Bất Khả Kháng hoặc khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản).

Hoạt động của Chúng tôi theo bất kỳ nội dung Điều khoản nào được coi là bị đình chỉ trong thời gian Sự kiện Bất khả kháng sẽ được tiếp tục, và chúng tôi sẽ gia hạn thời gian thực hiện trong suốt khoảng thời gian đó.

IX. Bồi thường thiệt hại

Bạn đồng ý bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế phát sinh cho chúng tôi, nhân viên và đối tác của chúng tôi nếu có khiếu nại, yêu cầu, trách nhiệm, thiệt hại hay tổn thất bao gồm cả khoản chi phí pháp lý phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba có liên quan đến: (a) Nội Dung được bạn đưa ra, cung cấp trên trang của chúng tôi; (b) việc bạn vi phạm Điều Khoản này; (d) và/hoặc (c) bất kỳ hành động hoặc sơ sót nào của bạn, cho dù do sự cẩu thả, bất hợp pháp hay nguyên nhân nào khác.

X. Giới hạn trách nhiệm

Chúng tôi (bao gồm nhân sự, giám đốc, nhân viên, đại diện, cổ đông, các công ty con, công ty liên kết, công ty cùng một nhóm chủ sở hữu của chúng tôi, và nhà cung cấp), trong giới hạn được cho phép của luật, sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với:

 • (a) Bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hậu quả đặc biệt hoặc để làm gương nào mà bạn có thể gánh chịu, bất kể được gây ra và theo bất kỳ lý thuyết nào về trách nhiệm pháp lý. Điều này bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn với, bất kỳ mất mát lợi nhuận nào (bất kể gánh chịu trực tiếp hay gián tiếp), bất kỳ mất mát thiện chí hoặc danh tiếng kinh doanh nào, bất kỳ mất mát dữ liệu phải hứng chịu nào, chi phí của việc tìm kiếm hàng hóa hoặc dịch vụ thay thế, hoặc các mất mát vô hình khác;
 • (b) Bất kỳ mất mát hay thiệt hại mà bạn có thể gánh chịu, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn với mất mát hoặc thiệt hại như là kết quả của:
  • (i) bất kỳ sự trông cậy nào được bạn đặt vào sự hoàn chỉnh, chính xác hoặc sự tồn tại của bất kỳ quảng cáo nào, hoặc như là kết quả của bất kỳ mối quan hệ hoặc giao dịch nào giữa bạn và bất kỳ khách hàng quảng cáo hoặc nhà tài trợ nào mà quảng cáo của họ xuất hiện trên các dịch vụ;
  • (ii) bất kỳ sự thay đổi nào mà chúng tôi thực hiện đối với các dịch vụ, hoặc đối với bất kỳ sự chấm dứt vĩnh viễn hoặc tạm thời nào trong việc cung cấp các dịch vụ (hoặc bất kỳ tính năng nào bên trong các dịch vụ);
  • (iii) việc xóa, hỏng, hoặc lỗi lưu trữ bất kỳ nội dung và dữ liệu truyền thông nào khác được duy trì hoặc chuyển giao bởi hoặc thông qua việc sử dụng các dịch vụ của bạn;
  • (iv) việc bạn không thể cung cấp cho chúng tôi thông tin tài khoản chính xác;
  • (v) việc bạn không thể giữ an toàn và bí mật về chi tiết mật khẩu hoặc tài khoản của bạn;
  • (vi) bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại đến máy tính hoặc các thiết bị truy cập của bạn khi bạn truy cập vào hệ thống của chúng tôi, đến việc tải các thông tin từ hệ thống chúng tôi (đặc biệt trong trường hợp do ảnh hưởng bởi virus)
  • (vii) bất kỳ tai nạn, thương tật, tổn thương vĩnh viễn hoặc chết, các thiệt hại mang tính hậu quả, ngẫu nhiên, gián tiếp mà phát sinh từ việc: (i) sử dụng hệ thống hoặc nội dung của chúng tôi; (ii) bất kỳ lỗi hoặc chậm trễ (bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng bất kỳ yếu tố nào của hệ thống trong khi sử dụng Dịch Vụ); hoặc (iii) thực hiện hoặc không thực hiện bởi chúng tôi.

Chúng tôi và những người có thẩm quyền của chúng tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm với bạn rằng:

 • (a) việc sử dụng các dịch vụ của bạn sẽ không gián đoạn, đúng giờ, ít xảy ra lỗi,
 • (b) các khiếm khuyết trong hoạt động hoặc chức năng của bất kỳ phần mềm nào được cung cấp cho bạn như là một phần của dịch vụ sẽ được sửa lại cho đúng khi bạn có yêu cầu.
 • (c) bất kỳ hành vi sử dụng Dịch vụ nào nằm ngoài khuôn khổ hay phạm vi lãnh thổ mà chúng tôi có thẩm quyền cung cấp, tùy từng trường hợp.

XI. Tranh chấp

Điều khoản này sẽ chịu sự điều chỉnh và được hiểu theo Luật pháp Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Dịch vụ này, bao gồm bất kỳ nghi vấn nào liên quan của sự tồn tại, tính hợp lệ hoặc chấm dứt, sẽ được gửi đến và giải quyết tại Tòa Án Việt Nam có thẩm quyền liên quan.

XII. Quy tắc ứng xử văn minh và có trách nhiệm

12.1. Hãy Là Người Dùng Văn Minh Mọi Lúc, Mọi Nơi

12.1.1. Quy tắc Tôn trọng, tuân thủ pháp luật: Các Bên Tuân thủ pháp luật Việt Nam, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

12.1.2. Quy tắc Lành mạnh: Các Bên có các hành vi, ứng xử trên mạng xã hội phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

12.1.3. Quy tắc An toàn, bảo mật thông tin: Các Bên Tuân thủ các quy định và hướng dẫn về bảo vệ an toàn và bảo mật thông tin.

12.1.4. Quy tắc Trách nhiệm: Các Bên Chịu trách nhiệm về các hành vi, ứng xử trên mạng xã hội; phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý hành vi, nội dung thông tin vi phạm pháp luật.

12.2. Hãy Là Người Dùng Có Trách Nhiệm Mọi Lúc, Mọi Nơi

12.2.1. Bạn cần tìm hiểu và tuân thủ các điều khoản hướng dẫn sử dụng của chúng tôi trước khi đăng ký, tham gia Dịch vụ của chúng tôi.

12.2.2. Bạn nên sử dụng họ, tên thật cá nhân, tên hiệu thật của tổ chức, cơ quan và đăng ký với chúng tôi để xác thực tên hiệu, địa chỉ trang mạng, đầu mối liên lạc khi tham gia, sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

12.2.3. Thực hiện biện pháp tự quản lý, bảo mật tài khoản mạng xã hội và nhanh chóng thông báo tới các cơ quan chức năng, chúng tôi khi tài khoản của bạn bị mất quyền kiểm soát, bị giả mạo, lợi dụng và sử dụng vào mục đích không lành mạnh, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

12.2.4. Chia sẻ những thông tin có nguồn chính thống, đáng tin cậy.

12.2.5. Có các hành vi, ứng xử phù hợp với những giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống của dân tộc Việt Nam; không sử dụng từ ngữ gây thù hận, kích động bạo lực, phân biệt vùng miền, giới tính, tôn giáo.

12.2.6. Không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, các thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác; sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mĩ tục; tung tin giả, tin sai sự thật; quảng cáo, kinh doanh Dịch vụ trái phép... gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Phần riêng

 1. Hoàn

Trong một số Phương Thức Thanh Toán, nếu bạn hàng lần đầu tiên kết nối thẻ thanh toán với tài khoản sẽ bị hệ thống ngân hàng liên kết tính phí kiểm tra thẻ, phí này sẽ được hoàn lại theo chính sách của ngân hàng liên kết.

Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không có trách nhiệm hoàn lại Phí Dịch vụ mà bạn đã thanh toán trong trường hợp bạn không sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, hủy Dịch vụ của chúng tôi hoặc không thể sử dụng được Dịch vụ của chúng tôi vì bất kỳ lý do gì không do lỗi của chúng tôi.

 1. Thời Hạn Chờ Xóa Tài Khoản

Trong thời hạn 14 (mười bốn) ngày kể từ ngày bạn hoàn thành thao tác xóa Tài khoản (“Thời hạn chờ xóa”), Tài khoản bạn sẽ được đưa vào vào danh sách chờ xóa. Nếu hết Thời hạn chờ xóa mà bạn không thực hiện thao tác khôi phục Tài khoản, Tài khoản sẽ được xóa vĩnh viễn khỏi hệ thống. Đối với các Tài khoản đang trong Thời hạn chờ xóa, bạn không thể thực hiện đăng ký, nâng cấp và sử dụng Dịch vụ. Để tiếp tục sử dụng Tài khoản và Dịch vụ, bạn cần đăng nhập và hoàn thành thao tác khôi phục Tài khoản trong Thời hạn chờ xóa.

Bạn không thể đăng nhập Tài khoản và/hoặc sử dụng một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ trong Tài khoản đã xóa thành công. Bạn có thể tạo lại Tài khoản mới với số điện thoại của các Tài khoản đã xóa thành công.

Trường hợp Tài khoản có Dịch vụ còn hạn sử dụng, Dịch vụ này sẽ chấm dứt ngay khi Tài khoản được xóa. Phần Dịch vụ còn hạn sử dụng sẽ không được đền bù, hoàn trả, chuyển giao, quy đổi thành tiền, tài sản khác hoặc bất kỳ hình thức quy đổi nào khác.

 1. Hủy

Để hủy dịch vụ, bạn có thể liên hệ tổng đài 1900 8675 và cung cấp thông tin cần thiết về tài khoản của bạn. Bạn sẽ không bị thu Phí Dịch vụ kể từ kỳ thanh toán kế tiếp nếu như huỷ dịch vụ tối thiểu 01 ngày trước khi bắt đầu kỳ thanh toán kế tiếp.

 1. Thanh Toán Qua Đơn Vị Thứ Ba

Để giải quyết khiếu nại một cách hiệu quả, chúng tôi chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với các bạn đã đăng ký đầy đủ và chính xác các thông tin tài khoản, bao gồm cả các thông tin về Phương Thức Thanh Toán. Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp các thông tin, tài liệu bổ sung trong một thời hạn nhất định để phục vụ cho việc giải quyết khiếu nại, và bạn cam kết sẽ hợp tác cung cấp cho chúng tôi những thông tin, tài liệu đó đúng thời hạn đã được yêu cầu.

 1. Trao Đổi Thông Tin

Bạn có thể thực hiện việc tự chỉnh sửa thông tin cá nhân bằng cách tự truy cập vào website www.galaxyplay.vn

 1. Giá Cước Và Gói Dịch Vụ

Được niêm yết và cập nhật tại website www.galaxyplay.vn